JavaScript实现温馨提示代码


文章目录[隐藏]

温馨提示代码

<center>温馨提示
<br>
<script type="text/javascript">
var now=(new Date()).getHours();
if(now>0&&now<=6){
document.write("午夜了,快睡觉去,熬夜对身体不好哦");
}else if(now>6&&now<=11){
document.write("早上好,开始一天美好的生活吧");
}else if(now>11&&now<=14){
document.write("中午好,到了午饭时间了吧,一个人也要好好吃饭哦");
}else if(now>14&&now<=18){
document.write("下午好,是不是有点累了,可以适当休息一下哦");
}else{
document.write("晚上好,吃完晚饭记得要运动下哦");
}
</script>
</center>
上一篇:

下一篇:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注